wyznaczamy nowe granice
blog firmowy joniec

Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę?

15.06.2015 Autor: Kategoria: Najczęściej zadawane pytania

Przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia należy zastanowić się, jaka ma być jego wysokość oraz sprawdzić, czy sąsiedztwo nieruchomości wymaga szczególnego potraktowania. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Tym nie mniej, w odniesieniu do budowy i przebudowy niektórych ogrodzeń istnieje obowiązek dokonania odpowiedniego zgłoszenia. Dotyczy to budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. W takim przypadku zgłoszenie należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia budowy ogrodzenia.

Zgłoszenie składa się w organie administracji architektoniczno-budowlanej funkcjonującym przy staroście lub przy prezydencie miasta. W zgłoszeniu określa się rodzaj ogrodzenia, zakres prac, sposób wykonywania robót budowlanych, termin rozpoczęcia robót. Załącznikiem do zgłoszenia są: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oraz szkic ogrodzenia i mapę z naniesionym jego przebiegiem.

Jeśli w ciągu 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia urząd nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, można przystąpić do budowy ogrodzenia.  W przypadku wniesienia sprzeciwu przez organ administracji, inwestorowi przysługuje prawo odwołania od tej decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia. Zgłoszenie ważne jest dwa lata i jeśli w tym czasie go nie postawimy, procedurę trzeba będzie rozpocząć od początku.

Budowa ogrodzenia bez pozwolenia stanowi samowolę budowlaną i zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego organ nadzoru budowlanego może nakazać jego rozbiórkę. Prowizoryczne ogrodzenie będące zabezpieczeniem placu budowy na czas wykonania robót budowlanych nie wymaga zgłoszenia.

 

 Ogrodzenie GORC

Leave a Reply

  • wlizło witold 23.06.2015 / 11:06

    bardzo dobrze skraca to drogę do szybszej realizacji zamówień i zwiększa obroty