wyznaczamy nowe granice
blog firmowy joniec

Jak prawidłowo zabudować oraz pielęgnować beton

Jednym z ważniejszych etapów budowy ogrodzenia jest zalewanie bloczków betonem oraz dbałość o to, aby rdzeń betonowy nie popękał. Beton do wypełnienia pustaków ogrodzeniowych dostarczony na budowę jest produktem gotowym do użycia, ale musimy przypilnować, aby posiadał klasę wytrzymałości nie niższą niż C30/37 oraz klasę ekspozycji XF1. Odbiór betonu z betoniarni nie zwalnia kupującego/wykonawcy od jego prawidłowej zabudowy i pielęgnacji, zgodnie z wymogami normy PN-EN 13670:2011 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”. W szczególności: niewłaściwe zagęszczenie mieszanki betonowej, niewłaściwa pielęgnacja lub jej brak, samowolna modyfikacja składu tej mieszanki, dodanie zwiększonej ilości wody do mieszanki oraz przekroczenie czasu rozładunku i zabudowy ponad 40 min. od chwili wjazdu na budowę – powodują obniżenie trwałości i jakości betonu.

 

PRAWIDŁOWA ZABUDOWA MIESZANKI BETONOWEJ

− przygotowanie konstrukcji ogrodzenia poprzez ułożenie pustaków na ławach oraz zamontowanie zbrojenia, zgodnie z wytycznymi konstruktora i projektanta,

− kontrola konsystencji mieszanki betonowej dostarczonej na budowę (konsystencja, temperatura) i ewentualna jej modyfikacja wyłącznie środkami uplastyczniającymi – kategoryczny zakaz dolewania wody!

− zwilżenie wewnętrznych ścian pustaków wodą tak, aby ułatwić swobodne przesuwanie się mieszanki betonowej po ściankach i ograniczyć ściąganie wody z mieszanki betonowej,

− rozpoczęcie wypełniania ułożonych pustaków ogrodzeniowych natychmiast po przywiezieniu mieszanki betonowej na budowę,

− unikanie zrzucania mieszanki betonowej do wnętrza konstrukcji z wysokości przekraczającej 50 cm (możliwość segregacji mieszanki betonowej),

− zagęszczenie ułożonej wewnątrz pustaków mieszanki betonowej poprzez zawibrowanie bądź sztychowanie (w zależności od konsystencji) poziomymi warstwami nie większymi niż podwójna wysokość pustaka.

 

PRAWIDŁOWA PIELĘGNACJA BETONU POLEGA NA OCHRONIE ŚWIEŻEGO BETONU PRZED ZBYT NISKĄ LUB ZBYT WYSOKĄ TEMPERARURĄ, ZBYT NISKĄ WILGOTNOŚCIĄ, INTENSYWNYMI OPADAMI ORAZ PRZEMARZANIEM POWIERZCHNI LUB CAŁEJ KONSTRUKCJI BETONOWEJ POPRZEZ:

− polewanie powierzchni betonu wodą możliwie szybko po zabudowie,

− układanie na powierzchni betonu mokrych mat, włóknin, folii i zabezpieczanie ich przed wysychaniem,

− pokrywanie powierzchni „mokrej” konstrukcji folią budowlaną w jak najkrótszym czasie od zagęszczenia i zaformowania betonu w konstrukcji, ale jednocześnie tak, by uniknąć przywarcia folii do powierzchni betonu,

− przykrywanie powierzchni betonu matami lub włókninami chroniącymi przed przemarznięciem,

− ochrona powierzchni betonu poprzez rozłożenie folii lub namiotu przed intensywnymi opadami atmosferycznymi (deszcz, śnieg),

− stosowanie preparatów do powierzchniowej ochrony betonu.

 

SKUTKI NIEWŁAŚCIWEJ PIELĘGNACJI BETONU:

− spadek wytrzymałości, skurcz plastyczny i wzrost porowatości betonu wskutek dodania do mieszanki dodatkowej wody oraz niewłaściwego zawibrowania betonu, prowadzący do odparowania tej wody, a w konsekwencji powstawania nieregularnych rys i pęknięć na powierzchni i wewnątrz struktury betonu oraz wzrostu nasiąkliwości,

− nieodpowiednia wytrzymałość wskutek przesuszenia mieszanki betonowej, a w konsekwencji zbyt małej ilości wody potrzebnej w procesie wiązania i twardnienia cementu powodująca pylenie powierzchni betonu i odpryski powierzchniowe,

− obniżenie odporności na czynniki atmosferyczne oraz agresję chemiczną środowiska polegające na ułatwionym przenikaniu agresywnych czynników chemicznych w głąb betonu poprzez zwiększoną nasiąkliwość oraz powstałe rysy i spękania,

− brak lub obniżenie odporności na działanie mrozu oparte na wnikaniu poprzez rysy i pęknięcia w głąb porowatej struktury betonu wody, która w warunkach obniżonych temperatur zamarza, jednocześnie zwiększając swoją objętość i powodując niszczące naprężenia wewnątrz betonu, które uwidaczniają się w postaci pęknięć i złuszczenia.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

− chronić oczy i skórę przed bezpośrednim kontaktem ze świeżą mieszanką betonową,

− w razie kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody.

 

 MINIMALNY CZAS PIELĘGNACJI MOKREJ ŚWIEŻO UŁOŻONEGO BETONU – W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU CEMENTU

Warunki atmosferyczne
Cement portlandzki

CEM I

Cement portlandzki

wieloskładnikowy CEM II

Cement hutniczy CEM III

Cement wieloskł. CEM V

Silne nasłonecznienie, silny wiatr, wilgotność względna powietrza <50%

 

2 dni 4 dni 5 dni
Średnie nasłonecznienie, średni wiatr, wilgotność względna powietrza 50-80%

 

1 dzień 3 dni 4 dni
Słabe nasłonecznienie, słaby wiatr, wilgotność względna powietrza > 80% 1 dzień 2 dni 3 dni

 

WIĘCEJ NA TEMAT PIELĘGNACJI BETONU:

Artykuł prof. Zbigniewa Giergicznego pt. „Pielęgnacja betonu – niedoceniany problem” na STR.69  – Inżynier Budownictwa nr 10/2016.

Leave a Reply