wyznaczamy nowe granice
blog firmowy joniec

W trosce o ochronę Twoich danych osobowych

25.05.2018 Autor: Kategoria: Nasza Firma

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

„Z dniem 25 maja 2018 roku do krajowego porządku prawnego wchodzi w życie ze skutkiem bezpośredniego stosowania rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Z uwagi na powyższe firma Mieczysław Joniec FPUH JONIEC  informuje Państwa, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Mieczysław Joniec FPUH JONIEC, 34-650 Tymbark 109, NIP 7371000914 (dalej: „JONIEC”),
  2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres określony powyżej w pkt.1, albo drogą poczty elektronicznej kierowanej na adres: joniec@joniec.pl;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez „JONIEC”. polegają na wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów i kontraktów, jak również oferowaniu klientom sprzedaży produktów i usług;
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych JONIEC;
  6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe bez uzyskania zgody w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
  7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
  8. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie czyni bezskutecznym lub bezprawnych przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody,

– przenoszenia Państwa danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z powyższych praw można skorzystać w sposób określony powyżej w pkt. 1 i 2”.

Leave a Reply